Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o formu doručovania.doc   (pdf  .pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 4/2011 o nájme a podnájme nebytových priestoroch a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Partizánske

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Kultúrnych domoch Šimonovany a Návojovce a Spoločenskom centre Malé Bielice

Objednávka prác

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 3/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske

Žiadosť o pridelenie bytu v meste Partizánske

Vzor žiadosti o vystavenie Potvrdenia o zrušení vecného bremena/Potvrdenia o veku stavby/Potvrdenia o nedoplatkoch na byte vo formáte .pdf

Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt v abecednom poradí ku dňu 31.12.2019

pdf Aktuálny zoznam žiadateľov o mestský nájomný byt v abecednom poradí k 31.12.2019