Žiadateľ

Manžel/ka (druh, družka) žiadateľa

Údaje o ďalších členoch domácnosti žiadateľa


Dôvod podania žiadosti o byt

K žiadosti o byt je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

Doklad potvrdzujúci výšku čistého príjmu členov domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok pre všetky spoločne posudzované osoby (potvrdenie zamestnávateľa, daňové priznanie v prípade, že žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba je SZČO, potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške priznaných dávok – invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, materská..., potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške prídavku na deti, rodičovského príspevku...).
Doklad 1 (pdf,jpg)
Doklad 2 (pdf,jpg)
Doklad 3 (pdf,jpg)
Doklad 4 (pdf,jpg)Vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti ako aj v prílohách tejto žiadosti sú pravdivé, som si vedomý, že uvedenie nepravdivých a neúplných údajov bude mať za následok možnosť postihu podľa osobitných predpisov. Je mi tiež známe, že z bytu, prideleného mi na základe nepravdivých údajov, by som sa musel vysťahovať do 15 dní odo dňa príkazu.

Súčasne vyhlasujem, že vzhľadom na moje majetkové a rodinné pomery môžemnemôžem podmienky nájomnej zmluvy riadne plniť.

Čestne prehlasujem, že som prišielneprišiel o právo bývať v byte z dôvodu neplnenia svojich povinností ako nájomcu alebo vlastníka bytu.

Čestne prehlasujem, že vlastnímnevlastním sám, alebo moja manžel/ka byt, rodinný dom alebo inú nehnuteľnosť určenú na bývanie, prípadne nie som spoluvlastníkom týchto nehnuteľností.

Čestne prehlasujem, že mámnemám voči mestu Partizánske nedoplatky na daniach a miestnych poplatkoch.

Čestne prehlasujem, že žiadateľ alebo niektorý z členov domácnosti jenie je osobou ťažko zdravotne postihnutou.

Som si vedomý skutočnosti, že som povinný bez vyzvania svoju žiadosť aktualizovať pri zmene uvedených skutočností v žiadosti o byt do 30 dní od tejto zmeny a pravidelne vždy do 15. februára príslušného kalendárneho roka.
(V prípade, že SMM, n.o., zistí, že tak žiadateľ neurobil, bude jeho žiadosť považovaná za neaktuálnu a bude vyradená z evidencie žiadateľov o pridelenie bytu).