Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní za I. štvrťrok 2016

1. Predmet zákazky: Stavebné práce -elektroinštalačné a kúrenárske práce v šatniach a soc. zariadení základnej školy na Nám. SNP 200/22 v Partizánskom

Identifikácia úspešného uchádzača: S.stav s.r.o., 958 44 Klátová Nová Ves 117

Hodnota zákazky bez DPH (€): 1.198,-

Zverejnené: 16.02.2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ( od 18.4.2016) za II. štvrťrok 2016

1. Predmet zákazky: Výmena kanalizačného potrubia v sociálnych zariadeniach školy na nám. SNP 200/22 v Partizánskom

Identifikácia úspešného uchádzača: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Hodnota zákazky bez DPH (€): 6 450,-

Zverejnené: 08.07.2016