Profil verejného obstarávateľa

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske je podľa § 7 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Správa majetku mesta, n.o., Partizánske
Sídlo: 29.augusta 1191/51, 958 01 Partizánske
Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Lačný, riaditeľ | sekretariat@smmpartizanske.sk
IČO: 379 23 145

Zadávanie zákaziek zabezpečuje SMM, n.o., Partizánske v súlade so Smernicou upravujúcou postupy pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Zákazky podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile, na svojej webovej stránke, v štvrťročných prehľadoch.

ROK 2023:

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní(1)
Zákazky podlimitné
Zákazky nadlimitné
Štvrťročné prehľady


ROK 2022:

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní(6)
Zákazky podlimitné
Zákazky nadlimitné
Štvrťročné prehľady


ROK 2021:

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní(8)
Zákazky podlimitné
Zákazky nadlimitné
Štvrťročné prehľady


ROK 2020:

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní(17)
Zákazky podlimitné
Zákazky nadlimitné
Štvrťročné prehľady


ROK 2019:

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní(18)
Zákazky podlimitné
Zákazky nadlimitné
Štvrťročné prehľady


ROK 2018:

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní(5)
Zákazky podlimitné
Zákazky nadlimitné
Štvrťročné prehľady


ROK 2017:

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní(9)
Zákazky podlimitné
Zákazky nadlimitné
Štvrťročné prehľady 2017


ROK 2016:

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (od 18.4.2016) (7)
Zákazky podlimitné
Zákazky nadlimitné
Štvrťročné prehľady


ROK 2015:

Zákazky podľa § 9 ods.9 (6)
Zákazky podlimitné
Zákazky nadlimitné
Štvrťročné prehľady