Legislatíva

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s výkladom, platný od 1.11.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 4/2011 o nájme a podnájme nebytových priestoroch a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Partizánske

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 3/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske

 


Bytová politika

Nájomné byty mesta Partizánske
S bytovým fondom mesta Partizánske hospodári nezisková organizácia Správa majetku mesta, n.o., Partizánske (ďalej len SMM, n.o.,) na základe Zmluvy o hospodárení s majetkom mesta.

● SMM, n.o., Partizánske vedie evidenciu nájomných bytov,  nájomných bytov osobitného určenia a nájomných služobných bytov ako aj evidenciu žiadateľov o pridelenie príslušného bytu.

● O pridelení bytu zaevidovanému žiadateľovi, ktorý spĺňa kritéria pre pridelenie bytu rozhoduje Komisia pre sociálnu a bytovú politiku pri MsZ Partizánske a primátor mesta, rešpektujúc ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

● Pri prideľovaní bytov sa Komisia pre sociálnu a bytovú politiku pri MsZ Partizánske riadi kritériami ako sú: sociálne pomery žiadateľa, zdravotný stav, naliehavosť riešenia bytovej situácie, schopnosť žiadateľa plniť si svoje povinnosti nájomcu platiť za nájom a služby spojené s užívaním bytu a potreba uspokojovania bytových potrieb tých žiadateľov, ktorých činnosť alebo služby sú nevyhnutné pre riadny chod mesta.

● Žiadosť o pridelenie bytu môže podať každá plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Partizánske písomnou formou, vyplnením tlačiva – Formulár – žiadosť o pridelenie bytu (prístupný na SMM, n.o., webovej stránke www.smmpartizanske.sk a na webovej stránke www.partizanske.sk).

● Podrobné informácie o podmienkach a postupe pridelenia bytu

Správa majetku mesta, n. o., Partizánske

29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske

Tel.: 038/28 517 11, 038/28 517 13

E-mail: sekretariat@smmpartizanske.sk


V súčasnom období spravuje SMM, n. o., Partizánske 343 nájomných bytov k 31.12.2022:

Bytový dom Počet bytov
Družstevná 833 46
Škultétyho 173 34
Nábrežná 204 18
Nábrežná 205 18
Nábrežná 208 23
29. augusta 11911 1
R. Jašíka 156 19
R. Jašíka 652 20
Februárová 152 6
Februárová 945 102
Veľká okružná 1029 5
Nádražná 686 24
Agátová 21 1
Lány 298 1
Nám. SNP 212 1
Pod Šípkom 2357/13,15 24

Z dôvodu nevyhovujúcich podmienok na bývanie je aktuálne uzatvorených 17 bytov:

Nábrežná 205/10,12 – 16 bytov

Nábrežná 208/4 – 1 byt