Mám záujem o byt: (povinné)

Žiadateľ

Manžel/ka (druh, družka) žiadateľa

Ďalšie posudzované osoby - plnoletí spolubývajúci žiadateľa

Ďalšie posudzované osoby - neplnoletí spolubývajúci žiadateľa

Majetkové pomery žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb (hodiace sa zakrúžkovať)
Čestne vyhlasujem, že:

Vlastním nehnuteľnosť určenú na bývanie v osobnom vlastníctve: ÁNONIE

Vlastním nehnuteľnosť určenú na bývanie v spoluvlastníctve: ÁNONIE

Som dlžníkom na daniach, poplatkoch mesta Partizánske: ÁNONIE

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné a som si vedomý/á/ právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.

Súčasťou žiadosti o pridelenie bytu v meste Partizánske je samostatné potvrdenie čistého príjmu za uplynulý kalendárny rok všetkých posudzovaných osôb (aj rodinné prídavky, sociálne dávky, dôchodok, výživné, a pod., podľa zákona č. 601/2003 o životnom minime a v znení neskorších predpisov)!

UPOZORNENIE:
Žiadateľ je povinný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 3/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske, § 3, bod 4. písm. e) nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala.


"Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."