1

Správa majetku mesta bola ako nezisková organizácia mesta Partizánske so samostatnou právnou subjektivitou založená k 9.12.2005 podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Hlavnou činnosťou organizácie je zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, zabezpečovanie služieb v oblasti výstavby bytových domov s nájomnými bytmi a príslušenstva týchto bytových domov, poskytovanie ostatných služieb súvisiacich so správou bytov.

Predmetom podnikateľskej činnosti Správy majetku mesta, n.o., Partizánske je odplatné hospodárenie s nehnuteľnosťami a výkon práv a povinností, vyplývajúcich zo súkromnoprávnych a verejnoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam Mesta Partizánske a ku všetkým priestorom nachádzajúcim sa v nich za účelom zabezpečenia údržby a rozvoja nebytového fondu mesta.